Генерална дискусија за мобилноста

Почетна Форум Од град во село, на печалба Генерална дискусија за мобилноста

  • Во 2018 година, стапката на невработеност во урбаното опкружување на Пелагонискиот плански регион е 20,9%, додека во руралното подрачје е само 7,3%. Овие статистички податоци се алармантни затоа што ваквиот драстичен диспаритет е карактеристичен исклучиво за Пелагонискиот плански регион. Во другите региони овој однос е избалансиран, иако почесто стапката на невработеност во урбаните средини е нешто повисока.
    Се поставува прашањето што може да се стори невработените кои живеат во урбаните средини да се придвижат и да најдат или започнат работа во рурална средина во истата или друга општина? Работењето во рурална средина не значи задолжително и преселување…

Viewing 1 post (of 1 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.

© 2020 Odikon Consultants