Рурална Пелагонија

Форум за паметно рурално претприемништво

Овој форум е клучна алатка на истражувањето за утврдување на состојбите со руралниот развој на Пелагонискиот плански регион.

Истражувањето е дел од проектот SmartRural коjшто го спроведува Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион.

Изведувач на истражувањето е ОДИКОН Консултанти.
# муабети од дома

© 2020 Odikon Consultants