Во фокусот на проектот SmartRural

Што се подразбира под Паметно рурално претприемништво?

Руралното претприемништво е потврден начин на „ревитализација на руралните средини“, особено на оние недоволно развиени и периферни, како што е Пелагонискиот плански регион.

Continue reading "Што се подразбира под Паметно рурално претприемништво?"

© 2020 Odikon Consultants